Betingelser

Avtaleparter og virkeområder

Avtalen gjelder mellom Cn’D (Leverandør) og bestiller av tjenester (Kunden), uavhengig av hvem som betaler eller som bruker tjenesten(e). Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For enkelte kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle vilkårene. De fremkommer i tilleggsavtale. 

Kunden plikter å gjøre alle som er gitt tilgang til tjenestene oppmerksom på vilkårene. Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenestene om at opplysninger om bruk av tjenestene vil kunne bli utlevert til kunden.

Hvis en kunde tar i bruk tjenester levert av Cn’D uten at det er inngått avtale om dette, anses vedkommende å ha akseptert generelle vilkår og betingelser. 

På saklig grunnlag kan Cn’D avslå å inngå avtale med kunden.

Kundens opplysningsplikt

Ved avtaleinngåelse skal kunden oppgi navn, mobilnummer, e-postadresse og bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

Juridiske personer som bedrifter og sammenslutninger som inngår avtale på vegne av et kollektiv av kunder, skal oppgi navn, organisasjonsnummer eller kontaktperson. Det skal også opplyses om telefonnummer eller annen kontakt-, post-/e-post og fakturadresse.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, mobilnummer og adresse.

Kunden skal snarest mulig melde om endringer mht e-postadresse, mobilnummer eller adresseendring. Får Leverandør faktura i retur pga mangel på korrekt informasjon, kan avtaleforholdet sies opp.

Kunden er ansvarlig for eventuelt gjenåpningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding.

Angrerett

Kunden som kjøper tjenester ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Leverandør har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

Taushetsplikt

Leverandørs ansatte og medarbeidere som ikke er fast ansatt har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

Leverandør kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

Bindingsavtale

Har Kunden inngått avtale hvor det gis en økonomisk fordel, kan avtalens bindingstid være opptil 12 måneder.

Ved oppsigelse i bindingstiden vil sluttoppgjøret gjenspeile den økonomiske fordelen som ble avtalt.

Varsel om endringer 

Leverandør kan endre priser, vilkår og tjenester og må varsle Kunde på hensiktsmessig måte minst 1 måned før endringen kan tre i kraft. 

Dersom slike endringer er til Leverandørs fordel, kan Kunde heve avtalen fra og med dagen disse endringene trer i kraft, uten ekstra kostnader fra det tidspunktet. 

Feilmelding, reklamasjon mv

Ifm med feil eller mangler ved avtalte tjenester skal Kunden først undersøke om feilen skyldes eget utstyr. Dersom det ikke gjelder eget utstyr, skal Leverandør varsles snarest mulig. 

Hvis Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørs ansvarsområde og kunden burde ha forstått dette, kan Leverandør kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking.

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom kunden ikke gir melding om dette innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det.

Leverandør skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel, iverksette tiltak for å rette dette, og dersom leverandør er avhengig av tilgang til boenhet e.l. skal kunde sørge for dette.

Kompensasjon

Kunden kan kreve kompensasjon dersom tjenesten/produktet ikke leveres innen avtalte frist. Dette vil dog ikke gjelde dersom leverandør melder fra om utsettelsen innen rimelig tid, eller dersom det skyldes fysiske eller geografiske forhold som ikke kunne forutsees. 

Tilsvarende gjelder om kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangel som direkte skyldes leverandør. 

Kompensasjonen skal gjenspeile pris for angjeldende tidsrom x 3. 

Erstatning

Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet. 

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Leverandøren har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden. 

Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Leverandørens side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap. 

Kunden er erstatningsansvarlig for det tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden skal betale for levering av Tjenesten på skadetidspunktet. 

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden. 

Leverandørens erstatningsansvar omfatter ikke tap i forbrukerens næringsvirksomhet. 

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. Eksempelvis må Kunden beskytte Utstyret mot lynnedslag ved å benytte overspenningsvern, samt frakoble Utstyr når det er fare for tordenvær

Kundens betalingsansvar 

Den som er registrert som kunde, er ansvarlig for betaling av leverte tjenester og produkter. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris faktureres forskuddsvis. 

Ved betalingsmislighold vil leverandør sende varsel og kan belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente.

Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan tjenester stenge for videre bruk. 

Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør leverandør oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste.

Før leverandør iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig slik at det gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal inneholde en frist for å rette opp forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, kan leverandør si opp kundeforholdet.

Klage på faktura

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage skriftlig til Cn’D innen betalingsfristens utløp. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

Oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp avtaleforholdet med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

Hvis det er saklig grunn, kan leverandør si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

Ved vesentlig mislighold fra kundens side, kan leverandør med øyeblikkelig virkning heve avtalen. Kunden skal i forkant, om mulig varsles skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Ved avslutning av avtaler med sammenslutninger vil beboernes individuelle avtale samtidig opphøre.

Behandling av personopplysninger

Leverandør behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. 

Personvernerklæring

Når du blir kunde hos leverandør samtykker du samtidig til vår behandling av dine personopplysninger som reguleres gjennom den nye personvernloven. 

Den nye personvernloven, også omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation) gjør at mange bedrifter må bedre sin internkontroll og ha et mer bevisst forhold til hvordan de behandler persondata. Det berører data om egne ansatte og privatkunder.

Her finner du leverandørs personvernerklæringen som gjelder for deg som individ når du bruker våre tjenester inkludert våre ulike merkevarer (som f.eks. DiggTV)

 • Personvern er i fokus når leverandør etablerer avtaleforhold med andre aktører
 • Kun personopplysninger om deg som er nødvendige for å oppnå angitt formål vil behandles
 • Leverandør skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet
 • Personopplysninger om deg skal kunne anonymiseres eller slettes ihht regelverket
 • Leverandør skal kunne behandle personopplysninger om deg ifm for eksempel kredittsjekk, svindelhåndtering, markedsføring og feilsøking/problemløsning. 
 • Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet: navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og fakturaadresse. 
 • Informasjon om deg deles ikke med andre selskap, såfremt de er direkte underleverandører av en tjeneste du benytter deg av via leverandør.
 • Opplysninger om deg sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative tiltak. 
 • Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir slettet på forespørsel, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

Dine rettigheter:

 • Du kan be om innsyn og få en oversikt over de opplysningene vi behandler om det.
 • Du kan be om at opplysninger korrigeres dersom feil påvises
 • Du kan be om sletting av informasjon etter kundeforholdet er over og det ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene 
 • Du kan kontakte leverandør mht dine rettigheter på mail post@cnd.no 
 • Du har rett til å påklage vår behandling av dine personopplysninger via Datatilsynet.

Endringer i erklæringen gjøres kun dersom det kommer lovpålagte endringer.

GDPR for bedrifter: Kunder med organisasjonsnummer har hos leverandør samme rettigheter og krav som personkunder.

Opphør av taushetsplikt: Taushetsplikten opphører hvis en persons liv eller helse er i umiddelbar fare eller en person er til fare for andres liv. Ansatte har da rett til å bryte taushetsplikten for å hindre skade. Taushetsplikten opphører også hvis vi ved å melde til politiet kan avverge en alvorlig straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Er det tvil om hendelsen innebærer opphevelse av taushetsplikten skal saken diskuteres med daglig leder. Daglig leder eller annen leder har ansvar for evt. å melde til politiet eller helsevesen.

Underdatabehandlere: CnD benytter seg av Visma Global. Les her for rutiner mht anonymisering av personlige opplysninger. 

https://community.visma.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/NO_SW_Visma_Global_Brukertips/article-id/370

Cn’D Change & Development Norway AS
Holteveien 138 
4639 KRISTIANSAND S
© 2021 Cn’D Change & Development Norway AS | Cookies

Denne nettsiden bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen. Ved å bruke nettsiden aksepterer du dette automatisk.